Panorama Miasta

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Biskupcu

Menu :
Strona główna
Władze Stowarzyszenia
Statut
Historia
Działalność
Galeria
Aktualności
Kontakt
Linki

Aktualności


Kontakt

Adres
ul. Chrobrego 10
11-300 Biskupiec
Telefon i faks
tel (089)715-41-11
fax. (089)715-41-11
Godziny dyżurów:
śr. 10.00 - 12.00
cz. 15.00 - 18.00

Budynek Siedziby
ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba władz Towarzystwa.

§ 1.

Nazwa Towarzystwa: TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NLEMIECł NA WARMII MAZURACH, zwane w dalszym ciągu Towarzystwem.

§ 2.

Towarzystwo działa na terenie Warmii i Mazur i ma prawo organizowania i prowadzenia Kół i Oddziałów.

§ 3.

Siedziba władz Towarzystwa jest Biskupiec/Reszelski.

ROZDZIAŁ II

Charakter, prawny Towarzystwa.

§ 4.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo używa pieczęci wjęzyku polskim i niemieckim o treści: " TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ NA WARMI I MAZURACH " i odpowiednio: " Zarząd koła /Oddziału/ w Towarzystwo może posiadać: znaczek organizacyjny.

ROZDZIAŁ III

Cele Towarzystwa

§ 6.
 1. Rozwój oświaty, krzewienie i popularyzacja kultury i sztuki niemieckiej zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności pochodzenia niemieckiego.
 2. Kultywowanie mowy oraz starych tradycji warmińskich i mazurskich
 3. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkała na terenie Warmii i Mazur.
 4. Umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością polską.
 5. Przyhamowanie fali wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do RFN.

ROZDZIAŁ IV

Sposoby działania

§ 7.

Towarzystwo osiąga swe cele przez:

 1. Organizowanie Ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej oraz starych tradycji warmińskich i mazurskich / biblioteki, domy kultury, kluby, świetlice.
 2. Popieranie amatorskiego ruchu artystycznego ludności pochodzenia niemieckiego poprzez zakładanie zespołów artystycznych i itp.
 3. Rozwój ruchu sportowego i rekreacji wśród, ludności pochodzenia niemieckiego poprzez zakładanie klubów sportowych itp.
 4. Współpraca z władzami oświatowymi w zakresie uwzględnienia życzeń ludności pochodzenia niemieckiego odnośnie układania programów nauczania, rozwoju sieci szkół z rozszerzonym językiem niemieckim oraz organizowanie i popieranie do kształcenia dorosłych.
 5. Organizowanie wydawnictw w języku niemieckim i wydawanie własnego organu prasowego Towarzystwa.
 6. Współpraca Towarzystwami Polsko-Niemieckimi.
 7. Nawiązywanie łączności z organizacjami kulturalnymi i instytucjami niemieckimi za granicą - w porozumieniu z władzami polskimi.
 8. Współpraca z władzami w celu organizowania nabożeństw w języku niemieckim.
 9. Współpraca z polskimi organizacjami kulturalnymi w zakresie organizowania wycieczek w ramach wymiany kulturalnej w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ V

Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkiem Towarzystwa może być osoba narodowości i pochodzenia niemieckiego, zamieszkała na terenie Warmii i Mazur. Członkiem honorowym. Towarzystwa może być osoba innej narodowości powołana przez Walne zebranie Oddziału, Koła i zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa.

§ 9.

Członkowstwo nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Koła.

§ 10.

Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące prawa i obowiązki:

 1. ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa od 18-go roku życia
 2. prawo korzystania z wszelkich urządzeń Towarzystwa
 3. prawo do wystąpienia z Towarzystwa w każdym czasie przez zgłoszenie na piśmie swojej decyzji do Zarządu Koła.
 4. czynnie współpracować, w realizacji i zamierzeni Towarzystwa
 5. obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa
 6. regularnie opłacenie składek Członkowskich
§ 11.

Członkowstwo wygasa przez:

 1. rozwiązanie Towarzystwa
 2. śmierć członka Towarzystwa
 3. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa
 4. decyzje Zarządu Kola o wydaleniu z Towarzystwa -jeżeli członek swoją postawa i działaniem szkodzi Towarzystwu. Wydalenie wymaga zatwierdzenia przez wyższą instancje Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VI

Władze Towarzystwa

§ 12.

Do władz Towarzystwa należą:

 1. Wałne Zebranie Członków, Delegatów
 2. Zarząd Towarzystwa /siedmiu członków
 3. Prezydium Zarządu Towarzystwa
 4. Komisja Rewizyjna /trzech członków
 5. Delegatem jest pełnoletni członek Towarzystwa wybrany na okres 1 roku przez Warne Zebranie Członków Kola.
§ 13.

Najwyższa władza Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, Delegatów. Odróżnia się Walne Zebranie Zwyczajne i Walne Zebrania Nadzwyczajne. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd Towarzystwa jeden raz na rok. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje się na życzenie:

- Zarządu Towarzystwa

- Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

Na zadanie co najmniej 1/3 liczby Kół, przy czym Walne Zebranie winno się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty.


Zarząd Towarzystwa ustala i podaje członkom termin i program Walnego Zebrania do wiadomości co najmniej na miesiąc wcześniej.

§ 14.

Walne Zebranie:

 1. ustala ogólny kierunek ideowy oraz podstawowe formy pracy Towarzystwa.
 2. wybiera na przeciągu dwóch lat członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.
 3. rozpatruje sprawozdania Zarządu Towarzystwa i udziela Zarządowi Towarzystwa absolutorium.
 4. uchwala statut Towarzystwa i dokonuje jego zmian.
 5. ustala program działania Towarzystwa.
 6. udziela Zarządowi Towarzystwa specjalnych upoważnień wynikających z postanowień statutu.
 7. decyduje o rozwiązaniu Towarzystwa.
 8. ustala wysokość składek członkowskich.
 9. ustala zmianę siedziby Towarzystwa.
 10. rozpatruje odwołania członków od decyzji organów Towarzystwa.
§ 15.

Obrady i podjęte uchwały Walnego Zebrania ważne są przy ilości 1/2 liczby członków, delegatów.

§ 16.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków, delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu, rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa wymagają co najmniej 2/3% oddanych głosów oraz zatwierdzenia przez organ rejestrujący. Głosowanie jest zasadniczo jawne, jednak Walne Zebranie może zadecydować o tajności głosowania.

§ 17.

Organem kierującym pracą Towarzystwa między Warnymi Zebraniami jest Zarząd Towarzystwa. Zarząd jest najwyższą władza Towarzystwa w okresie miedzy Zebraniami.

§ 18.

Zarząd Towarzystwa składa się z: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i czterech członków. Zarząd ma prawo w okresie miedzy Walnymi Zebraniami zwolnić swoich członków z pełnionej funkcji na ich prośbę, a także dokooptować do swojego składu nowych członków z tym, że ich ogólna liczba nie może przekroczy 9 osób.

§ 19.

Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym ze swego groma Prezydium Zarządu Towarzystwa w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz i skarbnik.

§ 20.

Zarząd odbywa swe posiedzenie co najmniej dwa razy w roku.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Rozpatrywanie i uchwalenie rocznych planów pracy i preliminarza budżetowego Towarzystwa
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa i wykonywanie czynności nadzorczo kontrolnych w stosunku do Prezydium Zarządu i Kol
 3. Powoływanie i organizowanie Kół
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 5. Zatwierdzenie programu działania Prezydium Zarządu
 6. Rozstrzyganie sporów i konfliktów między członkami Towarzystwa
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności Warnemu Zebraniu
 8. Oraz ocenia naganne postępowanie członka
 9. Zatwierdza decyzje Zarządu Koła o wydaleniu członka Towarzystwa.
§ 22.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały Zarządu są protokołowane razie równości głosów głos rozstrzygający przypada przewodniczącemu.

§ 23.

Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Towarzystwa. Prezydium odbywa swe posiedzenia nie mniej niż 6 razy w roku.

§ 24.

Prezydium Zarządu podejmuje swoje decyzje w formie protokołowanych uchwał większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 25.

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
 2. przygotowywanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych Towarzystwa pod obrady Zarządu
 3. sporządzenia sprawozdań z wykonywanych rocznych zadań dla zarządu
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Zarządu
 5. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
 6. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego przez Zarząd rocznego planu pracy i budżetu
 7. nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub środków trwałych
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa
 9. występowanie z wnioskami o nadanie członkowstwa honorowego
 10. załatwianie innych spraw powierzonych przez Zarząd.
§ 26.

Dla ważności oświadczenia woli Prezydium Zarządu konieczny jest podpis przewodniczącego lub jego zastępcy łącznie z podpisem sekretarza.

§ 27.

Dokumenty związane z majątkiem i finansami Towarzystwa podpisują: - z jednej strony przewodniczący lub jego zastępca - z drugiej strony skarbnik Towarzystwa

§ 28.

Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej. Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie na przeciąg dwóch lat w następującym składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz i dwóch członków.

§ 29.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są protokołowane. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością oddanych głosów

§ 30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. nadzór i kontrola całokształtu działalności Towarzystwa
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu
 3. występowanie z zadaniem zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania i stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

ROZDZIAŁ VII

Władze terenowe Towarzystwa

§ 31.

W każdej miejscowości, dzielnicy lub kilku miejscowościach: sąsiednich, liczących co najmniej 20 członków Zarządu Towarzystwa może powołać Koło.

§ 32.

Władze Koła. są następujące:

 1. Walne Zebranie Członków Koła
 2. Zarząd Koła w składzie trzech do pięciu osób Jj. przewodniczący, sekretarz, skarbnik i dwóch członków
 3. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący, sekretarz i jeden członek.
§ 33.

Zadaniem władz Koła jest kierowanie pracy Kola w sposób określony niniejszym statutem dla władz Towarzystwa na terenie obszaru Koła.

ROZDZIAŁ VIII

Gospodarka finansowa

§ 34.

Towarzystwo czerpie dla zapewnienia realizacji jego celów statutowych fundusze:

 1. ze składek członkowskich / 50 % pozostaje do dyspozycji Kół
 2. z dotacji, subwencji i darowizn
 3. z dochodów z urządzanych imprez
 4. z działalności gospodarczej

Towarzystwo może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, jeśli służy do realizacji jego zadań statutowych. Majątkiem i finansami Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa.

§ 35.

Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w oparciu o uchwalony roczny plan pracy i budżetu.

§ 36.

Towarzystwa prowadzi rachunkowość według zasad ustalonych przez Ministra. Finansów dla Stowarzyszeń.,

ROZDZIAŁ IX

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37.

Uchwala o rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

§ 38.

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia i zarejestrowania.

§ 39.

Do chwili osiągnięcia przez Towarzystwo liczby 500 członków, Walne Zebranie delegatów będzie Walnym Zebraniem członków.

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.